becovered standaard afbeelding

Algemene voorwaarden

Wij adviseren u altijd om de algemene voorwaarden voor verkoop, beheer- verhuur diensten en/of werkzaamheden per e-mail op te vragen bij Be Covered Real Estate & Finance

Artikel 1 - Totstandkoming overeenkomst

1.1. Tussen Be Covered Real Estate & Finance bv en de opdrachtgever is er sprake van een overeenkomst zodra de opdrachtgever deze via de website aan Be Covered Real Estate & Finance bv heeft verstrekt.

1.2. Voordat de opdrachtgever de opdracht definitief verstrekt, zorgt Be Covered Real Estate & Finance bv dat de opdrachtgever op deze voorwaarden gewezen is.

1.3. Nadat de opdrachtgever de vooraf overeengekomen vergoeding heeft betaald, wordt de opdracht aanvaard door Be Covered Real Estate & Finance bv.

Artikel 2 - Duur van de opdracht

2.1. Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, loopt de opdracht voor
onbepaalde tijd.

Artikel 3 - De omvang en inhoud van de verkoopopdracht

3.1. De werkzaamheden van Be Covered Real Estate & Finance bv, afhankelijk van het verkooppakket, omvatten de volgende zaken:

· Woningopname;

· Waardebepaling;

· Vaststellen van de inhoud en oppervlakten van de woning;

· Opvragen kadastrale gegevens;

· Fotoreportage van de woning door een woningfotograaf;

· Maken van foto’s en/of 360 graden foto’s;

· Plaatsen van 360 graden foto’s op Funda.nl en de eigen website van Be Covered Real Estate & Finance bv voor de periode van 1 jaar;

· Maken en/of plaatsen van 2D/3D plattegronden voor de periode van 1 jaar;

· Coördinatie bij de samenstelling van het (juridisch) dossier;

· Het doorgeven aan de consument van de gegevens van derden die zich opgeven als geïnteresseerden en kijkers. Dus het fungeren als tussenpersoon bij bezichtigingen;

· Persoonlijke ondersteuning en support;

· Het doorgeven van de gegevens zoals aangereikt door de opdrachtgever aan geïnteresseerden voor zover deze zich direct bij Be Covered Real Estate & Finance bv hebben gemeld;

· Levering van een verkoopbord en verkoopstickers;

· Plaatsen van de woning op o.a. Funda.nl, Pararius.nl en www.becovered.nl;

· Advies over- en ondersteuning bij de onderhandelingen;

· Het sluiten van een koopovereenkomst indien, en voor zover hier mondeling of schriftelijk toestemming voor is gegeven door de opdrachtgever;

3.2. Indien in de koopakte door de aard van de onroerende zaak, de wensen van koper en/of verkoper, sprake is van een buitengewoon ingewikkelde koopakte, zoals bij erfpacht of economische eigendomsoverdracht, dan maakt Be Covered Real Estate & Finance bv de koopakte niet en zal de passerend notaris dit doen. In beginsel zijn de kosten voor de koper, tenzij dit buitengewoon onredelijk bezwarend is voor de koper, dan worden de kosten tussen koper en verkoper evenredig gedeeld. Het tarief van Be Covered Real Estate & Finance bv wordt niet verlaagd door het uit handen geven van de koopakte.

3.3. Er is dus geen sprake van een volledige Opdracht tot Dienstverlening, maar van een aantal deeldiensten. Andere zaken dan bovengenoemd behoren niet tot de opdracht zoals verstrekt aan Be Covered Real Estate & Finance b.v.. Indien de opdrachtgever wenst gebruik te maken van andere diensten en/of leveringen dan zullen hiervoor nader te noemen kosten in rekening gebracht worden. Deze zijn vermeld op de website van Be Covered Real Estate & Finance b.v... Mocht Be Covered Real Estate & Finance bv enigerlei diensten en leveringen voor eigen rekening nemen dan kan er nooit een schadeplicht tegenover de opdrachtgever of derden ontstaan.

3.4. De volgende zaken behoren niet tot de standaardwerkzaamheden van Be Covered Real Estate & Finance b.v.: het bezichtigen van de onroerende zaak, een vooroplevering van de onroerende zaak, aanwezigheid bij ondertekening van de koopakte, aanwezigheid bij de notaris bij het passeren van de akte.

3.5. Bij verkoop van onroerend goed in Amsterdam is het gebruikelijk dat de koopakte van een woning wordt opgemaakt door een notaris. Deze wordt door de koper aangewezen en betaald. Be Covered Real Estate & Finance bv stelt daarom geen koopakte op wanneer het een woning in Amsterdam betreft. Het opmaken van de koopakte is in dit geval dan ook geen onderdeel van de verkoopopdracht die is gesloten tussen de opdrachtgever en Be Covered Real Estate & Finance bv.

3.6. Be Covered Real Estate & Finance bv kan en mag werkzaamheden voor het vervullen van de opdracht uitbesteden aan derden. De gegevens die de opdrachtgever beschikbaar stelt aan Be Covered Real Estate & Finance bv kunnen om die reden door Be Covered Real Estate & Finance bv gedeeld worden met derden.

3.7. Be Covered Real Estate & Finance bv is verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de woning op Funda.nl. Voor een onjuiste of geen vermelding van de woning op andere sites is Be Covered Real Estate & Finance bv niet aansprakelijk.

3.8. Be Covered Real Estate & Finance bv adviseert de opdrachtgever over de vraagprijs maar de opdrachtgever bepaalt zelf de uiteindelijke vraagprijs (inclusief kosten koper).

3.9. Indien de koopovereenkomst in deze koopakte wordt ontbonden en de woning hierna opnieuw wordt verkocht, komen de kosten van een eventueel tweede koopakte voor rekening van de opdrachtgever.

3.10. De opdrachtgever kan ervoor kiezen de koopovereenkomst door een andere partij dan Be Covered Real Estate & Finance bv schriftelijk te laten vastleggen. In dat geval behoort het opstellen van de koopakte én de controle op de ondertekening ervan, niet langer tot de opdracht van Be Covered Real Estate & Finance bv. Dit geeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van de overeengekomen prijs of een gedeelte daarvan.

3.11. Als de koopakte door een andere partij dan Be Covered Real Estate & Finance bv wordt opgesteld, zal Be Covered Real Estate & Finance bv de benodigde gegevens en documenten met betrekking tot de koop aan zowel de opdrachtgever als de koper toesturen. De opdracht aan Be Covered Real Estate & Finance bv is daarmee afgerond en Be Covered Real Estate & Finance bv is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de koopovereenkomst of de gevolgen daarvan.

3.12. Alleen werkzaamheden die in artikel 4.1 zijn genoemd vallen onder een door Be Covered Real Estate & Finance bv geaccepteerde opdracht.

3.13. Be Covered Real Estate & Finance bv kan de opdrachtgever desgewenst in contact brengen met leveranciers van diensten die niet door Be Covered Real Estate & Finance bv zelf verleend worden. Het gaat bijvoorbeeld om diensten zoals:

· Uitvoeren van een taxatie;

· Verrichten van een bouwkundige keuring;

· Opstellen van een opnamerapport;

· Opstellen/vervaardigen van materiaal voor de woningpresentatie zoals een aanbiedingstekst, foto’s en/of plattegronden.

3.14. Be Covered Real Estate & Finance bv is bij een dergelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en de leverancier van de desbetreffende dienst geen partij. Be Covered Real Estate & Finance bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die door deze leveranciers wordt veroorzaakt.

3.15. Be Covered Real Estate & Finance bv biedt de opdrachtgever zoveel mogelijk de gelegenheid om de opdrachtgever de meest recente diensten van Funda.nl te laten gebruiken. Be Covered Real Estate & Finance bv is hiertoe echter niet verplicht en is niet aansprakelijk als de opdrachtgever hier onverhoopt geen gebruik van kan maken.

3.16. De woningadvertentie van de opdrachtgever kan (gedeeltelijk) gebruikt worden door Be Covered Real Estate & Finance bv om de woning en/of de site onder de aandacht te brengen van belangstellenden. Be Covered Real Estate & Finance bv hoeft hiervoor geen expliciete toestemming te vragen aan de opdrachtgever en/of de opdrachtgever te betalen voor het gebruikmaken van de woning. Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, loopt de opdracht voor onbepaalde tijd.

Artikel 4 - Vergoeding en eventuele andere kosten

4.1. De vergoeding aan Be Covered Real Estate & Finance bv is verschuldigd voor het leveren van diensten bij het in verkoop aanbieden van een woning voor de opdrachtgever. De daadwerkelijke verkoop van de woning maakt daar geen onderdeel van uit en de vergoeding is hier dan ook niet afhankelijk van.

4.2. Be Covered Real Estate & Finance bv maakt gebruik van verkooppakketten, de vergoedingen staan vermeld op de website van Be Covered Real Estate & Finance bv. Deze bedragen kunnen worden verhoogd indien de opdrachtgever het pakket aanvult met extra diensten.

4.3. De opdracht is ondeelbaar. De opdrachtgever heeft dan ook geen recht op restitutie van en/of korting op de betaalde vergoeding als werkzaamheden die deel uitmaken van de opdracht, op verzoek van de opdrachtgever niet of niet volledig worden verricht.

4.4. De opdracht die aan Be Covered Real Estate & Finance bv is verstrekt is voor onbepaalde tijd, ingaand vanaf de dag dat de opdrachtgever deze via de website aan Be Covered Real Estate & Finance bv heeft verstrekt.

4.5. De in artikel 4.1 omschreven vergoeding omvat publiciteitskosten voor de eerste 3 maanden na de datum waarop de woning op Funda is geplaatst. Voor elk opvolgend kwartaal is de opdrachtgever bij vooruitbetaling een extra bedrag van
€ 295,- inclusief BTW verschuldigd om de opdracht telkens met 3 maanden te verlengen.

4.6. Wanneer er door een gemeente precariobelasting in rekening wordt gebracht dan komt deze voor rekening van de opdrachtgever.

4.7. Het herplaatsen van dezelfde advertentie door dezelfde opdrachtgever kan binnen 1 jaar voor € 595,- inclusief BTW.

4.8. Zodra de opdrachtgever via internet een opdracht aan Be Covered Real Estate & Finance bv heeft verstrekt, is de daarbij genoemde vergoeding als vordering opeisbaar.

4.9. Als een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag dat men aan Be Covered Real Estate & Finance bv verschuldigd is.

Artikel 5 - Bedenktijd

5.1. Nadat de opdrachtgever via de website een opdracht tot dienstverlening door Be Covered Real Estate & Finance bv heeft gedaan, heeft de opdrachtgever 14 dagen bedenktijd.

5.2. De opdrachtgever wordt door Be Covered Real Estate & Finance bv per e-mail geïnformeerd over deze bedenktijd.

5.3. Be Covered Real Estate & Finance bv kiest ervoor om direct te beginnen met haar dienstverlening aan opdrachtgever. Be Covered Real Estate & Finance bv doet dit om het proces van de woning in verkoop plaatsen niet met 14 dagen te vertragen.

5.4. Artikel 5.3 heeft als gevolg dat, indien opdrachtgever de opdracht herroept, er toch kosten bij opdrachtgever in rekening worden gebracht voor de diensten/producten die reeds afgenomen zijn.

5.5. Indien opdrachtgever het niet wenselijk vindt om binnen de 14 dagen bedenktijd kosten te maken, dan kan opdrachtgever Be Covered Real Estate & Finance bv binnen drie werkdagen na opdrachtbevestiging, schriftelijk of per e-mail verzoeken de dienstverlening 14 dagen op te schorten. Opdrachtgever maakt in dat geval gebruik van de 14 dagen bedenktijd, zonder dat er kosten worden gemaakt.

5.6. In geval van artikel 5.5, start Be Covered Real Estate & Finance bv haar dienstverlening 14 dagen na het geven van de opdracht.

5.7. Als de opdrachtgever gebruik wil maken van het recht op herroeping van de opdracht, dan dient de opdrachtgever dit binnen de bedenktijd te melden, door middel van een expliciete schriftelijke of elektronische mededeling aan Be Covered Real Estate & Finance bv. Na ontvangst van deze mededeling stuurt Be Covered Real Estate & Finance bv onverwijld een ontvangstbevestiging.

5.8. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van het recht op herroeping van de opdracht, zijn de kosten van de opdracht, zoals overeengekomen onder artikel 5 van de algemene voorwaarden van Be Covered Real Estate & Finance bv, slechts verschuldigd voor zover zij daadwerkelijk gemaakt zijn. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit:

· Vooronderzoek: € 120,-

· Een bezoek en woningopname: € 250,-

· Een bezoek van de fotograaf: € 250,-

· Het verstrekken van een “te-koop”-bord/poster: € 50,-

- Intrekken van Opdracht: € (vermeldt in Opdracht tot dienstverlening)

· Het plaatsen van de woning op Funda.nl: € 395,-

5.9. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het recht op de bedenktijd ligt bij de opdrachtgever.

Artikel 6 - Verplichtingen van de opdrachtgever

6.1. Door het aanmelden van de woning en door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden op Be Covered Real Estate & Finance bv, verklaart de opdrachtgever dat hij/zij bevoegd is tot verkoop van de woning.

6.2. Wanneer de opdrachtgever:

· De woning niet in eigendom heeft,

· De woning met derden in eigendom heeft,

· Eigenaar van de woning is en een echtgenoot of een geregistreerd partner heeft die in de te verkopen woning woont,

dan dient de opdrachtgever te beschikken over volmachten om eerdergenoemde (rechts)personen aan een door hem te sluiten koopovereenkomst te binden.
De opdrachtgever is verplicht deze volmachten te overleggen als Be Covered Real Estate & Finance bv of wanneer de door haar ingeschakelde notaris daarom vraagt. Indien de opdrachtgever dit niet kan, is Be Covered Real Estate & Finance bv gerechtigd haar werkzaamheden ten aanzien van de opdracht op te schorten of te beëindigen.
Be Covered Real Estate & Finance bv is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het niet overleggen van de genoemde volmachten.

6.3. De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht en is zich ervan bewust dat hij/zij verantwoordelijk is voor een juiste overdracht van informatie omtrent de woning. Dit betekent dat de opdrachtgever zich inspant om alle informatie die hij over de woning bezit te delen met (potentiële) kopers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om zaken als -al dan niet zichtbare- gebreken, andere bijzonderheden en de juridische status van de woning.

6.4. Alle uitingen omtrent de woning moeten gecontroleerd worden door de opdrachtgever. Eventuele correcties en/of aanvullingen moeten door de opdrachtgever worden gedaan en moeten aan Be Covered Real Estate & Finance bv worden doorgegeven.

6.5. Als de opdrachtgever niet alle of onjuiste informatie over de te verkopen woning verstrekt aan Be Covered Real Estate & Finance bv en/of aan de potentiële kopers, dan is Be Covered Real Estate & Finance bv door de opdrachtgever gevrijwaard voor alle aanspraken van derden. In elk geval vrijwaart de opdrachtgever Be Covered Real Estate & Finance bv voor alle hiervoor bedoelde aanspraken voor zover deze het maximumbedrag, dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Be Covered Real Estate & Finance bv zal worden uitgekeerd, te boven gaan.

6.6. Be Covered Real Estate & Finance bv is niet verplicht om de door de opdrachtgever geleverde teksten en/of foto’s te publiceren wanneer dit materiaal volgens Be Covered Real Estate & Finance bv niet bijdraagt aan een succesvolle verkoop van de woning. Be Covered Real Estate & Finance bv mag beeld en tekst aanvullen wanneer dit, volgens Be Covered Real Estate & Finance bv, in dienst staat van een succesvolle verkoop van de woning. Teksten en/of foto’s die door Be Covered Real Estate & Finance bv als irrelevant, aanstootgevend of choquerend worden beschouwd, worden geweigerd of verwijderd zonder dit van tevoren aan de opdrachtgever te melden.

6.7. Be Covered Real Estate & Finance bv gaat bij de vervulling van zijn opdracht uit van de door opdrachtgever verstrekte informatie over de woning en (contact)gegevens. De opdrachtgever is verplicht om alle verstrekte informatie over de woning en (contact)gegevens actueel te houden. Eventuele veranderingen en aanvullingen moeten direct schriftelijk of per mail worden doorgegeven aan Be Covered Real Estate & Finance bv.

6.8. De koper heeft het recht om de koopovereenkomst zonder reden tot 3 dagen na het ondertekenen ervan, te ontbinden. Dit recht geldt niet voor de verkoper. De opdrachtgever is zich hiervan bewust.

6.9. Zodra de opdrachtgever met een koper wilsovereenstemming heeft bereikt over de voor hem belangrijkste zaken van de koop, dient de opdrachtgever Be Covered Real Estate & Finance bv hiervan direct op de hoogte te stellen. Pas wanneer deze overeenstemming door de koper en de opdrachtgever schriftelijk is ondertekend kunnen daaraan rechten worden ontleend.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1. Wanneer de koper de opgestelde koopovereenkomst niet ondertekent, is Be Covered Real Estate & Finance bv daar op geen enkele wijze aansprakelijk voor. In dat geval kan de opdrachtgever de koper schriftelijk of per e-mail meedelen dat de opdrachtgever niet gebonden is aan de bereikte overeenstemming.

7.2. De aansprakelijkheid van Be Covered Real Estate & Finance bv en haar medewerkers is beperkt tot het totaalbedrag van de vergoedingen die de opdrachtgever uit hoofde van de opdracht aan Be Covered Real Estate & Finance bv verschuldigd is, althans tot het maximumbedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Be Covered Real Estate & Finance bv zal worden uitgekeerd.

7.3. Wanneer de opdrachtgever Be Covered Real Estate & Finance bv aansprakelijk wil stellen voor schadevergoeding moet de opdrachtgever dit schriftelijk of per e-mail melden aan Be Covered Real Estate & Finance bv.

7.4. Een jaar na beëindiging van de opdracht alsmede na verloop van één jaar nadat de opdrachtgever met de desbetreffende aanspraak bekend is geworden of daarmee bekend had kunnen zijn, vervalt iedere aanspraak wegens schadevergoeding op Be Covered Real Estate & Finance bv.

7.5. Be Covered Real Estate & Finance bv aanvaardt bij het uitvoeren van de opdracht alleen verantwoordelijkheid jegens haar opdrachtgever. Voor het overige sluit Be Covered Real Estate & Finance bv uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit, waaronder, doch niet uitsluitend, aansprakelijkheid voor gevolgkosten.

7.6. Be Covered Real Estate & Finance bv mag de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk beperken of deze ongedaan maken. De opdrachtgever zal hiertoe alle medewerking verlenen.

7.7. Wanneer door de opdrachtgever ingeschakelde derden (zoals bijvoorbeeld een fotograaf, notaris of bouwkundige) schade hebben veroorzaakt, kan Be Covered Real Estate & Finance bv daar nooit aansprakelijk voor worden gesteld.

7.8. Be Covered Real Estate & Finance bv gebruikt elektronische middelen zoals e-mail, clouddiensten en andere middelen van dataverkeer. Be Covered Real Estate & Finance bv en de opdrachtgever erkennen dat dit risico’s met zich meebrengt, zoals bijvoorbeeld virussen, vertragingen, vervormingen of verdwijning. Zowel Be Covered Real Estate & Finance bv als de opdrachtgever zullen hetgeen doen dat redelijkerwijs van hen verwacht kan worden ter voorkoming van de voornoemde risico’s. De opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van schade als gevolg van het gebruik van deze middelen. Be Covered Real Estate & Finance bv is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit het gebruik van de elektronische middelen voortvloeit.

7.9. Be Covered Real Estate & Finance bv is verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de woning op Funda.nl. Voor een onjuiste of geen vermelding van de woning op andere sites is Be Covered Real Estate & Finance bv niet aansprakelijk.

Artikel 8 - Beëindiging van de opdracht

8.1. Een opdracht loopt onbepaalde tijd en eindigt door:

· Bereikte overeenstemming tussen de opdrachtgever en een koper over de verkoopprijs, aanvaardingsdatum en de overige condities en voorwaarden. Voor zover van toepassing verplicht Be Covered Real Estate & Finance bv zich tot het opstellen van een koopakte, onder voorwaarde dat de benodigde gegevens op de daartoe gevraagde wijze worden aangeleverd;

· Intrekking door de opdrachtgever;

· Teruggave door Be Covered Real Estate & Finance bv. Dit is slechts mogelijk op grond van gewichtige reden;

· Ontbinding door één van beide partijen;

· Overlijden van de opdrachtgever.

8.2. Be Covered Real Estate & Finance bv kan de opdracht teruggeven op grond van gewichtige redenen. Als gewichtige reden wordt in ieder geval beschouwd:
Een ernstige verstoring van de relatie tussen Be Covered Real Estate & Finance bv en de opdrachtgever. De teruggaaf door Be Covered Real Estate & Finance bv dient schriftelijk of elektronisch te geschieden.

8.3. Het teruggeven van de opdracht mag (ook) wanneer de opdrachtgever:

· Niet of niet tijdig aan betalingsverzoeken van Be Covered Real Estate & Finance bv voldoet;

· Aanvragen tot bezichtigingen van de woning niet opvolgt;

· Vragen van belangstellenden niet of niet snel genoeg beantwoordt;

· De door Be Covered Real Estate & Finance bv gevraagde stukken niet, of niet snel genoeg, aanlevert;

· Tips en verkoopadviezen van Be Covered Real Estate & Finance bv niet opvolgt.

8.4. Intrekking of teruggave van een opdracht dient schriftelijk of per e-mail te worden gedaan.

8.5. Indien opdrachtgever de opdracht annuleert of intrekt tijdens de opdracht bij Be Covered Real Estate & Finance bv zal Be Covered Real Estate & Finance bv dit binnen 7 werkdagen verwerken na ontvangst van annulering/intrekking van de opdracht en op verzoek van opdrachtgever het marketingmateriaal en overige informatie verzamelen en deze binnen 7 werkdagen toesturen aan opdrachtgever.

8.6. Als de opdracht wordt beëindigd, heeft de opdrachtgever in geen geval recht op restitutie van de overeengekomen prijs door Be Covered Real Estate & Finance bv.

Artikel 9 - Aanpassing voorwaarden

9.1. Be Covered Real Estate & Finance bv is gerechtigd om deze voorwaarden op elk door haar gewenst moment te wijzigen

9.2. Indien Be Covered Real Estate & Finance bv een wijziging als bedoeld in artikel 9.1 doorvoert en de gewijzigde versie van deze voorwaarden van toepassing wil verklaren op een al bestaande opdracht, is zij verplicht de opdrachtgever hierover te informeren.
De gewijzigde versie van de voorwaarden wordt gepubliceerd op www.becovered.nl/algemene-voorwaarden.

9.3. Indien de opdrachtgever de wijziging niet wil accepteren, heeft hij het recht de opdracht in te trekken. Doet hij dat niet binnen twee maanden nadat de in artikel 9.1 genoemde wijziging aan hem is meegedeeld, dan zijn de gewijzigde voorwaarden van toepassing op de overeengekomen opdracht met ingang van de datum waarop voornoemde wijziging aan de opdrachtgever is meegedeeld. Artikel 8.5 van deze voorwaarden is hierop van toepassing.

Artikel 10 - Privacy

10.1 Be Covered Real Estate & Finance bv geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Ons gehele privacy beleid is na te lezen op: https://www.becovered.nl/privacyverklaring, elke pagina op Be Covered Real Estate & Finance bv bevat een duidelijke link naar deze pagina.

ALGEMENE VOORWAARDEN HUURDER

Artikel 1.

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen gedaan vanaf
16 november 2020 bij Be Covered Real Estate & Finance bv gevestigd te Breda, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80036686, hierna te noemen: “Be Covered Real Estate & Finance b.v.”;

Artikel 2.

2.1. Onder Kandidaat-huurder (Inschrijver) wordt verstaan eenieder die zich inschrijft bij Be Covered Real Estate & Finance bv, of reageert op woonruimte waarvoor Be Covered Real Estate & Finance bv optreedt namens een eigenaar/verhuurder.

2.1. Alle aanbiedingen die Be Covered Real Estate & Finance bv aan Kandidaat-huurder doet, zijn vrijblijvend. Hieraan kunnen nimmer rechten worden ontleend, tenzij de afspraken deel gaan uitmaken van een door partijen schriftelijk met elkaar gesloten overeenkomst.

2.2. Ook door te reageren op een aangeboden (woon)ruimte schrijft Kandidaat- huurder zich automatisch in bij Be Covered Real Estate & Finance bv en is deze overeenkomst van toepassing.

2.3. De overeenkomst wordt geacht direct een aanvang te nemen, na de ontvangst van het inschrijfformulier.

Artikel 3.

3.1. Onder woonruimte wordt verstaan: elk object bedoeld als woonruimte welke in eigen bestand is opgenomen en op www.becovered.nl is gepubliceerd.

Artikel 4.

4.1. Aangeboden objecten welke op de website www.becovered.nl wordt gepresenteerd wordt namens de verhuurder door Be Covered Real Estate & Finance bv aangeboden.

Artikel 5.

5.1. Kandidaat-huurder is in deze overeenkomst particulier ofwel consument indien hij/zij inkomen uit loondienst heeft.

Artikel 6.

6.1. Kandidaat-huurder is in deze overeenkomst zakelijk Kandidaat-huurder indien hij/zij inkomen of winst uit onderneming overlegt en aangeeft een bedrijf te voeren om zodoende aan een draagkrachtnorm voor een bepaalde woonruimte te voldoen en deze woonruimte op naam van een bedrijf wordt gehuurd.

6.2. Indien een zakelijk Kandidaat-huurder op persoonlijke titel wil huren dan is Kandidaat-huurder consument.

Artikel 7.

7.1. Kandidaat-huurder is een bedrag ter zake inschrijfgeld verschuldigd, ad € 35,- incl. btw. In ruil voor de inschrijven krijgt kandidaat-huurder de navolgende werkzaamheden en/of diensten door en/of vanwege Be Covered Real Estate & Finance bv geleverd:

· mailing met nieuw woningaanbod tot 24 uur eerdere inzage in het beschikbaar te komen woningaanbod online;

· inplannen bezichtigingen

· hulp bij het aanvragen van nutsvoorzieningen;

· hulp bij het aanvragen van huurtoeslag;

Artikel 8.

8.1. Door inschrijving geeft Kandidaat-huurder geen opdracht tot bemiddeling. Be Covered Real Estate & Finance bv bemiddelt voor gepresenteerd aanbod uitsluitend namens de verhuurder van woonruimte.

Artikel 9.

9.1. Buiten de in artikel 7 genoemde diensten en/of werkzaamheden, kan Be Covered Real Estate & Finance bv worden ingeschakeld op basis van Opdracht tot Dienstverlening als bemiddelend “aanhuur makelaar”. Bij het aangaan van een huurovereenkomst na bemiddeling van- en/of begeleiding door Be Covered Real Estate & Finance bv, is de kandidaat-huurder aan Be Covered Real Estate & Finance bv een vergoeding verschuldigd gelijk aan 1 maand huur excl. BTW conform de nieuwe huurovereenkomst. Zulks, vanzelfsprekend enkel wanneer het een huurwoning betreft die niet uit het eigen aanbod van Be Covered Real Estate & Finance bv komt.

Artikel 10.

10.1. Ingeschreven staan als woningzoekende bij Be Covered Real Estate & Finance bv vormt geen garantie of recht op vinden van woonruimte.

Artikel 11.

11.1 Inschrijving geeft recht om te kunnen reageren op al het woningaanbod.

Artikel 12.

12.1. Inschrijving geeft recht om te kunnen bezichtigen indien u in aanmerking komt voor de des betreffende woonruimte.

Artikel 13.

13.1 Na inschrijving zal er contact worden opgenomen om een intake te voeren met Kandidaat-huurder.

Artikel 14.

14.1. Kandidaat-huurder zal tevens een aanvraagformulier ontvangen waarbij er om diverse gegevens gevraagd worden. Niet volledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Artikel 15.

15.1. Kandidaat-huurder overlegt bij een aanbiedingsgesprek alle gegevens die Be Covered Real Estate & Finance bv heeft opgevraagd, deze gegevens zijn origineel en naar waarheid ingevuld of opgevraagd;

15.2. Als blijkt dat Kandidaat-huurder valse gegevens of verklaringen heeft overlegd, kan Be Covered Real Estate & Finance bv de aanbieding intrekken en aangifte hiervan doen.
Daarnaast wordt de Kandidaat-huurder uitgeschreven.

Artikel 16.

16.1. Als blijkt dat de Kandidaat huurder op basis van valse gegevens of verklaringen een woning heeft gehuurd, dan heeft de verhuurder van de hier voorgenoemde Kandidaat-huurder het recht het huurcontract per direct op te zeggen. Door Kandidaat-huurder gemaakte kosten worden in dat geval niet gerestitueerd.

Artikel 17.

17.1 Be Covered Real Estate & Finance bv staat buiten het besluit van verhuurder om Kandidaat-huurder een overeenkomst aan te bieden.

Artikel 18.

18.1. Be Covered Real Estate & Finance bv werkt m.b.t. al het geplaatste aanbod op website in opdracht van verhuurders en rekent daarom geen bemiddelingskosten aan huurders.

Artikel 19.

19.1. Na een akkoord en toewijzing van een object, t.w. een woonruimte of overige ruimte, wordt Kandidaat-huurder een voorlopige huurovereenkomst aangeboden.

Artikel 20.

20.1. Wanneer kandidaat-huurder na akkoord en toewijzing van een object, t.w. een woonruimte of overige ruimte annuleert, wordt er € 250,- exclusief btw-annuleringskosten in rekening gebracht voor de uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 21.

21.1. Wanneer kandidaat-huurder een opdracht tot dienstverlening geeft zoals genoemd in Artikel 9 en na akkoord en toewijzing van een object, t.w. een woonruimte of overige ruimte annuleert, wordt er € 750,- exclusief btw-annuleringskosten in rekening gebracht voor de uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 22.

22.1. Door ondertekening van de aangeboden huurovereenkomst al dan niet voorlopige huurovereenkomst gaat Kandidaat-huurder de huur van het betreffende object aan.

Artikel 23.

23.1. Een inschrijving verloopt zodra er een akkoord op huur van een object tot stand is gekomen.

Artikel 24.

24.1. Met persoonlijke gegevens en informatie van Kandidaat-huurders wordt uiterst vertrouwelijk omgegaan. Deze gegevens worden nimmer aan derden verstrekt of verkocht. Alleen op uw verzoek kunnen deze verstrekt worden aan een verhuurder van een woning waar u op reageert.

Artikel 25.

25.1. Be Covered Real Estate & Finance bv is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien verhuurder, na het tot stand komen van een huurovereenkomst zijn verplichtingen niet nakomt.

25.2. Kandidaat-huurder vrijwaart Be Covered Real Estate & Finance bv voor alle aanspraken wegens schade van de eigenaar/verhuurder en/of derden in welke vorm dan ook.

Artikel 26.

26.1. Op alle geschillen tussen Kandidaat-huurder/verhuurder en Be Covered Real Estate & Finance bv is Nederlands recht van toepassing.

Wij adviseren u altijd om de algemene voorwaarden voor beheer- verhuur diensten en/of werkzaamheden per e-mail op te vragen bij Be Covered Real Estate & Finance

arrow_upward